Segundo os seus estatutos vixentes os fins da institución son:

  • Reunir a todos os galegos de Concordia e a súa zona nunha sola entidade.
  • Afianzar os vínculos sociais e culturais entre os seus socios e toda persoa que queira integrarse na institución.
  • Establecer vínculos con outras asociacións similares dentro e fóra do país.
  • Formar e manter unha biblioteca de publicacións relacionadas cos seus fins.
  • Organizar exposicións, festivais culturais, concursos, etc.